Informacije klijentima

Novatec > Informacije klijentima

INFORMACIJE KLIJENTIMA shodno čl.7., čl. 13., čl. 14. i čl. 21. Opće uredbe (EU) 2016/679 o prikupljanju i obradi osobnih podataka i pravima ispitanika u postupku pružanja usluge iz registrirane djelatnosti.

Svrha je ove Informacije informirati Vas shodno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka o svim relevantnim značajkama vezanim za prikupljanje podataka o Vama, povezanih s pružanjem naše usluge, njihovoj obradi, svrsi prikupljanja, pohrani i Vašim pravima:

1. Voditelj obrade:

NOVATEC d.o.o

Adresa: Marcilnica 70, 52220 Labin, Hrvatska

E-mail: [email protected]

Telefon: +385 (0)52 851 541.

Kontakt osobe zadužene za zaštitu podataka: Telefon: +385 (0)52 851 541, E-mail: [email protected]

2. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka:

Osnovna svrha i obrada Vaših podataka je u svrhe povezane sa zaključenjem ugovora, naša zakonska obveza ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev odnosno uz privolu.

U tom smislu podatke o Vama prikupljamo i dalje obrađujemo:

 1. U postupku predugovornog odnosa prilikom Vaših upita glede pružanja usluge, prilikom zaključenja ugovora s Vama, izvršavanja ugovora koji smo s Vama sklopili te u svrhe povezane s pružanjem ugovorene usluge;
 2. Prilikom Vaših upita (prigovora, zahtjeva, pritužbi, jamstva) i odgovaranja odnosno postupanja na Vaše upite;
 3. Zbog kontaktiranja s Vama za vrijeme i neposredno u svezi ugovornog odnosa;
 4. Zbog postupanja u skladu s važećim propisima radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti po zakonu;
 5. Zbog izvršavanja financijskih obračuna, ulaganja pravnih zahtjeva i obrane u slučaju sporova, osiguranja informatičke i opće sigurnosti, uključujući i sigurnost objekata.

3. Kategorije i pravna osnova obrade osobnih podataka:

Dužni ste dati točne i istinite podatke, te nas pravodobno obavijestiti o promjeni podataka. U svrhu pružanja naše usluge i vođenja evidencije klijenata
obrađujemo slijedeće osobne podatke:

 1. Temeljne osobne podatke: Ime, prezime, adresa prebivalište/boravište. Prikupljanje i obrada osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja nužan uvjet pružanja usluge (sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji prometu gotovinom). Ako odbijete dati pojedine obvezne podatke nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze što će rezultirati nemogućnosti pružanja usluge. Vaše podatke obrađujemo prilikom postupanja na Vaš zahtjev, radi ispunjavanja naših zakonskih obveza, kako bi se poduzele radnje prije zaključenja ugovora ili radi izvršenja zaključenog ugovora, radi ugovaranja i izvršenja narudžbi, te temeljem legitimnih interesa;
 2. Dodatne osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavljate: Podatke o OIB-u, tituli, itd.Prikupljanje navedenih podataka nije uvjet pružanja usluge. Vaše podatke obrađujemo prilikom postupanja na Vaš zahtjev te u postupku komunikacije;
 3. Kontakt podatke: Broj mobilnog telefona, e-mail adresa korisnika.Ove podatke obrađujemo temeljem Vaše privole isključivo u svrhu kontaktiranja vezane za izvršavanje ugovornog odnosa, pružanja naših usluga te unaprjeđenje naše usluge. Navedene podatke niste dužni dati (nije zakonska niti ugovorna obveza), već ih dajete dobrovoljno te nije uvjet za zaključenje ugovora. U bilo kojem trenutku možete povući privolu. Više o privolama pod točkom raspolaganje privolama.Ako odbijete dati pojedini podatak kojima je osnova privola ili naš legitiman interes isto neće utjecati na mogućnost sklapanja ugovora ili ispunjenja ugovora, ali može utjecati na pružanje kvalitete usluge poput pravovremenog kontaktiranja.

Naši legitimni interesi kao temelj obrade obuhvaćaju:

 1. Obradu pregleda pruženih usluga, kako bismo Vam mogli ponuditi odgovarajuće usluge prilagođene Vašim potrebama, uz uvjet da se niste protivili korištenju vaših podataka;
 2. Ukoliko ne ispunite svoje pravne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi). Prije nego što poduzmemo takvu radnju o tome ćemo Vas obavijestiti putem kontakt podatka koji ste nam dali;
 3.  Zaštita sigurnosti objekata i postrojenja, klijenata i zaposlenika (npr. putem video nadzora) i radi osiguranja dokaza u slučaju počinjenja kaznenih djela i njihovo sprečavanje. Zbog ispunjenja naših pravnih obveza ili javnog interesa svrha obrade može uključivati provjeru identiteta radi sprečavanja prijevare, poštivanja obveza kontrole, obavještavanje državnih tijela, čuvanja podataka shodno zakonskim obvezama, te u svrhu revizije.

4. Primatelji/kategorije primatelja:

Vaši podaci otkrivaju, odnosno, prenose se:

 1. Vanjskim osobama u slučajevima s izvršenjem ugovora zaključenog s vama;
 2. Kada smo zakonom obvezni na davanje podataka npr. Ministarstvo financija – Porezna uprava, Financijska agencija;
 3. Pružateljima usluge obrade podataka s kojim imamo zaključen ugovor;
 4. Kao rezultat naših legitimnih interesa (npr. odvjetnicima, sudovima);
 5. Ako ste nam dali privolu.

Svrha obrade osobnih podataka zahtijevat će da Vaši temeljni osobni podaci budu otkriveni, te da ih uz nas obrađuju druga društva i osobe u svojstvu izvršitelja obrade (temeljem ugovora o računovodstvenim uslugama, usluga pošte pružateljima, usluge razvoja programa za obradu podataka klijenata). Izvršitelji obrade osobnih podataka, s iznimkom tijela državne i javne vlasti, podatke obrađuju isključivo prema našim uputama, poštujući pritom tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Vaši pojedini podaci mogu biti proslijeđeni trećim osobama kao rezultat naših legitimnih interesa (npr. odvjetnicima, sudovima), te ako ste nam dali privolu.

5. Naznaka činjenice da li voditelj obrade namjerava podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji:

Vaše podatke nećemo prenositi u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

6. Razdoblje čuvanja osobnih podataka:

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi kojih se osobni podaci obrađuju. Razdoblje čuvanja ovisi o svrsi i pravnom osnovu prikupljanja.

Načelno telefonske i e-mail podatke čuvamo radi kontaktiranja s Vama za vrijeme ugovornog odnosa, te tijekom prestanka ugovornog odnosa u razdoblju od 1 godine, odnosno do povlačenja privole.

Kod sklapanja ugovora osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora te za razdoblje naplate ugovora. Pri tome ukazujemo da glede čuvanja i dokumentiranja podataka podliježemo zakonskim obvezama zbog kojih moramo čuvati vaše određene podatke i nakon prestanka ugovorne obveze, u rokovima propisanim posebnim zakonima.

Ukoliko vaši ostali podaci više nisu potrebni radi ispunjavanja ugovornih ili zakonskih obveza, odgovora na upite, isti se redovno brišu u pravilu u roku od 6 mjeseci, osim ukoliko nije potrebna njihova daljnja obrada tijekom ograničenog vremena radi ispunjenja naših legitimnih interesa. U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate ili sudski postupak u vezi s pružanjem usluge podatke ne brišemo do pravomoćnog okončanja istog u skladu s važećim propisima i radi zaštite svojih legitimnih interesa.

Osobne podatke temeljem privole obrađujemo dok ispitanik ne povuče privolu, a nakon toga pohranjujemo ispravu privole i povlačenja u arhivske svrhe na rok od 5 godina od povlačenja radi dokazivanja zakonite obrade temeljem privole.

7. Raspolaganje privolama:

 1. Privole koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka. Promjenu privole i prigovor možete izvršiti dostavom izjave putem naše e-mail adrese, na adresu sjedišta ili ukoliko se imenuje, službeniku za zaštitu podataka;
 2. Ukoliko želite ponovno dati svoju privolu, možete to učiniti na našu e-mail, adresu sjedišta ili ukoliko se imenuje, službeniku za zaštitu podataka;
 3. Ukoliko opozovete dane privole iste više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.Kada podatke ili suglasnost za obradu dajete dobrovoljno – privola, tada uskrata privole nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa/pružanja usluge no u tom slučaju nećete imati mogućnost ostvariti pogodnosti zbog koje smo zatražili privolu.

8. Prava korisnika u odnosu na prikupljene podatke:

 1. Pravo na pristup podacima i ispravak
  U svakom trenutku imate pravo od nas dobiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, zatražiti pristup osobnim podacima koje obrađujemo o Vama, odnosno o djeci čiji ste zakonski zastupnik, te sva prava i informacije propisane čl. 15. i čl. 16. Uredbe EU i važećeg zakonodavstva Republike Hrvatske. Ukoliko su podaci nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo;
 2. Pravo na brisanje
  Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako:
  – Osobni podaci više nisu nužni za svrhu koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  – Povučete dane suglasnosti a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  – Uložite prigovor na obradu, a legitimni razlozi prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnih razloga voditelja obrade za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka;
  – Isti su obrađivani nezakonito ili se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne osnove, te sva prava i informacije propisana čl. 17. Uredbe EU i važećeg zakonodavstva Republike Hrvatske. Pri tome ukazujemo na okolnosti da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja;
 3. Pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih podataka ako:
  – osporite točnost podataka tijekom perioda koji voditelju obrade omogućava provjeru točnosti tih podataka;
  – obrada podataka je bila nezakonita, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
  – ako voditelju obrade podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi postavljanja, ostvarenja ili obrane pravnih zahtjeva ili;
  – ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka temeljem čl. 21.st.1 Uredbe, očekujući nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge, te sva prava i informacije propisana čl.18. Uredbe EU i važećeg zakonodavstva Republike Hrvatske;
 4. Obveza obavještavanja:
  Voditelj obrade priopćuje svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade provedeno u skladu s člankom 16., člankom 17. stavkom 1. i člankom 18. Uredbe svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtjeva nerazmjeran napor. Voditelj obrade obavještava ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži;
 5. Pravo na prijenos podataka:
  Imate pravo da Vam podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom obliku, uobičajenom i strojno čitljivom formatu dostavimo:
  – Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati, odnosno radi ispunjenja našeg ugovora;
  – Ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa odnosno u skladu s člankom 20. Uredbe EU i važećeg zakonodavstva Republike Hrvatske;
 6. Pravo na prigovor
  U svakom trenutku imate pravo uložiti nam prigovor na obradu Vaših osobnih podataka. Ukoliko ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka imate pravo uložiti pritužbu Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njezinu nadležnost, i nadzornom tijelu unutar EU;
 7. Ostvarivanje prava:
  Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave;
 8. Potvrda identiteta:
  U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava iz privatne sfere;
 9. Zlouporaba prava:
  Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

9. Informacija u vezi postojanja automatiziranog donošenja odluka:

Ne primjenjujemo postupak automatiziranog donošenja odluka.

Više o zaštiti svojih prava i obveza možete saznati uvidom u našu Politiku privatnosti objavljenu na našoj web stranici, uvidom u naš Pravilnik o politici zaštitite osobnih podataka od 22.05.2018. god. koji se nalazi u prostorijama sjedišta firme te uvidom u Opću uredbu o zaštiti podataka EU 2016/679.